Player Strigoii info

Eternal gratitude - 200 rates 10/10 received Strigoii